Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts icon
We hanteren voor alle publieke voorstellingen het Covid Safe Ticket. Lees alle coronamaatregelen
menu
menu

Verkoops- en annulatievoorwaarden

1.  ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

a.    Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen op het adres van Concertgebouw Brugge vzw, tenzij anders vermeld.

b.    Facturen die niet tijdig betaald worden, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% op vanaf de éénendertigste dag; bij laattijdige betaling is daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag verschuldigd.

c.     Eventueel protest dient per aangetekende brief gemeld te worden binnen de 15 dagen na levering en in elk geval ten laatste 8 dagen na datum verzending factuur.

2.  VERKOOPS- EN ANNULATIEVOORWAARDEN TICKETS

a.   Individuele tickets en abonnementen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op ticketverkopen die verlopen via de website www.concertgebouw.be, via de balie (bij In&Uit, ’t Zand 34 of in de inkomhal van Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34) of telefonisch via de Ticketlijn +32 (0) 78 15 20 20.

De ticketkoper erkent formeel kennis genomen te hebben van onderstaande algemene verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden voordat hij zijn aankoop van tickets voltooit.

Persoonsgegevens van de klant

Tijdens de bestelling van tickets en abonnementen zal gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens in te vullen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om Concertgebouw Brugge in staat te stellen je bestelling te leveren, vraag te behandelen of je op de hoogte te brengen ingeval van een programmawijziging of wijziging van tijdstip of zaal. Voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens verwijzen we naar onze bepalingen in onze privacyverklaring.

Boekings- en verzendingskosten

Per bestelling wordt een boekingskost van € 1 per ticket (met een maximum van € 5 vanaf 5 voorstellingen) en € 2 per vast abonnement of pas aangerekend. De geafficheerde prijzen op onze site zijn inclusief de boekingskost.

Voor de verzending van tickets via de post worden volgende tarieven aangerekend op het einde van de bestelling: 

 • € 2 in België
 • € 4 buiten België
 • € 8 voor een aangetekende verzending (verplicht voor een bestelling vanaf € 300)

Voor e-tickets worden geen verzendingskosten aangerekend

Herroepingsrecht

Na betaling is er geen herroepingsrecht van toepassing. Wij aanvaarden dus geen annulering na betaling van toegangstickets door de klant ook kortingen kunnen achteraf niet meer worden toegekend of terugbetaald. 

Ruilen

Gekochte tickets worden niet terugbetaald of omgeruild door Concertgebouw Brugge. Je kan jouw gekochte tickets op deze pagina van de website van In&Uit­ te koop aanbieden. Concertgebouw  Brugge biedt geen garantie van effectieve verkoop via deze website.

Is de voorstelling van seizoen 20-21 geannuleerd of uitgesteld door Concertgebouw Brugge ten gevolge van COVID-19? Dan geldt deze ticketregeling.   

Verzending met de post

Aankoop van tickets via de website met verzendwijze post is slechts mogelijk tot 7 dagen voor de voorstellingsdatum.

Vervallen van de reservatie

Elke bestelling die niet binnen 10 werkdagen wordt betaald, wordt geannuleerd.

Wijziging en/of annulatie in het programma van Concertgebouw Brugge

Redenen buiten onze wil om kunnen aan de basis liggen van wijzigingen in het programma, de bezetting, de zaal of het tijdstip. De wijzigingen worden aangekondigd op onze website. In geval van annulatie van een voorstelling of wijziging van datum en/of plaats, wordt u in de mate van het mogelijke schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gebracht.  Wijzigingen geven geen aanleiding tot terugbetaling of omruiling. Tickets worden enkel gecompenseerd in geval van annulatie van een voorstelling uit het eigen programma van Concertgebouw Brugge.

Stoelwijzigingen door het Concertgebouw
Indien het Concertgebouw in uitzonderlijke gevallen genoodzaakt is de gekozen stoelen te moeten omboeken om technische of logistieke redenen, wordt de klant waar mogelijk persoonlijk gecontacteerd en een nieuwe plaats toegewezen, rekening houdend met het gekozen zaaldeel van de oorspronkelijke boeking.

Teruggave tickets
Onze website bevat een module in je persoonlijke accountomgeving die jou als ticketkoper in staat stelt om via je account op de website een automatische terugbetaling aan te vragen in geval van uitgestelde of geannuleerde voorstellingen van seizoen 20-21 ten gevolge van COVID-19. Daarnaast zal je er ook nog steeds kunnen voor kiezen om de waarde van je tickets te doneren aan ons solidariteitsfonds of om die om te zetten in een tegoed. Je zal zo dus zelf kunnen aangeven wat je wil doen met de ticketwaarde van je ticket. We hopen uiteraard dat we geen voorstellingen zullen moeten annuleren, maar voorzien wel de mogelijkheid van een volledige terugbetaling van je tickets in geval van annulatie van een voorstelling.

We betalen tickets uitzonderlijk terug in deze situaties: 

 • bij annulatie van een voorstelling (wel of niet ten gevolge van COVID-19)
 • bij een verplichte quarantaine (attest vereist)
 • bij een besmetting door het coronavirus (doktersattest vereist), niet in geval van andere ziekte
 • bij een onverwachte, dringende ziekenhuisopname (doktersattest vereist)
 • bij overlijden mits bewijs van overlijden (we betalen niet terug bij het overlijden van een familielid of aanverwante)
Tickets vergeten of verloren

Voor het opnieuw printen van tickets wordt € 1 per ticket aangerekend aan de balie. Tickets kunnen ook gescand worden vanop de smartphone.

Wachtlijsten

Bij een uitverkochte voorstelling kan je je naam op de wachtlijst laten plaatsen. Wanneer er plaatsen vrijkomen wordt de wachtlijst gecontacteerd. Een plaats op de wachtlijst is geen garantie op een ticket.

b.   Groepstickets

Verkoopsvoorwaarden
 • De tickets worden kosteloos voor u gereserveerd.
 • U geniet 15% op het standaardtarief vanaf 15 personen.
 • Geen aanrekening van een boekingskosten per ticket, wel aanrekening van een dossierkosten van € 6 per voorstelling
 • Ten laatste 5 weken voor het event bevestigt u het definitief aantal tickets. Na bevestiging bezorgen wij u de te betalen factuur.
 • Gefactureerde tickets worden niet meer teruggenomen.
Annulatievoorwaarden
 • De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, los van het moment van betaling.
 • Bij annulatie van een groepsboeking minder dan 5 weken voor het event is steeds een vaste vergoeding van € 15 voor administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulatie  tussen de 10e en de 6e werkdag voor de voorstelling is 50% van het bedrag van de gereserveerde groepstickets verschuldigd.
 • Bij annulatie vanaf de 5e werkdag voor de voorstelling is het volledige bedrag van de gereserveerde groepstickets verschuldigd.

3.  VERKOOPS- EN ANNULATIEVOORWAARDEN KUNSTEDUCATIE

a.    Annulatievoorwaarden rondleidingen en workshops:

 • De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, los van het moment van betaling.
 • Bij annulatie van een workshop of rondleiding is een vergoeding van 15€ voor administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulatie tussen de 10de  en de 6de  werkdag voor aanvang van de workshop of rondleiding is 50% van het bedrag verschuldigd.
 • Bij annulatie vanaf de 5de werkdag voor aanvang van de workshop of rondleiding is het volledige bedrag verschuldigd.

b.    Annulatievoorwaarden open repetities en eersteklasconcerten:

 • De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, los van het moment van betaling.
 • Bij annulatie van de activiteit is een vergoeding van 15€ voor administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulatie tussen de 10de en de 6de werkdag voor aanvang van de activiteit is 50% van het bedrag (berekend op basis van het aantal ingeschreven leerlingen) verschuldigd.
 • Bij annulatie vanaf de 5de werkdag voor aanvang van de activiteit is het volledige bedrag (berekend op basis van het ingeschreven aantal leerlingen) verschuldigd.

c.   Algemene voorwaarden Acoustic Power

 Onderwerp

1. Er zijn twee formules mogelijk:

a. Formule 1 voor €5 per leerling omvat deelname aan de workshop, DIY en concert met eigen vervoer naar het Concertgebouw Brugge.

b. Formule 2 voor €8 per leerling omvat deelname aan de workshop, DIY en concert met vervoer georganiseerd door het Concertgebouw Brugge. De bus wordt vastgelegd op de datum van het concert, van de school naar het Concertgebouw Brugge en terug, met een totale duur van maximum 4u30. Er zijn geen tussenstops mogelijk. In de prijs zijn ook de parkingkosten voor de bus inbegrepen.

Betaling

1. De school dient pas te betalen na ontvangst van een factuur. Het aantal leerlingen zoals aangegeven op de bestelbon is bindend.

2. Facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgifte datum.

3. Facturen die niet tijdig betaald worden, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% op vanaf de éénendertigste dag; bij laattijdige betaling is daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag verschuldigd.

Annulatie

1. De school is onherroepelijk verbonden door de ondertekening van de bestelbon. Het Concertgebouw Brugge is slechts geldig verbonden wanneer de bestelbon door de klant ondertekend ontvangen wordt.

2. Elke annulatie door de school dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits aanvaarding van het Concertgebouw Brugge.

3. In geval van annulatie gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulatie is steeds een vergoeding van 15€ voor administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulatie tussen de 10de en de 6de werkdag voor aanvang van de educatieve activiteit is 50% van het bedrag (berekend op basis van het aantal ingeschreven leerlingen) verschuldigd.
 • Bij annulatie vanaf de 5de werkdag voor aanvang van de educatieve activiteit is het volledige bedrag (berekend op basis van het ingeschreven aantal leerlingen) verschuldigd.
Vervoer

1. De busmaatschappij behoudt zich het recht een vergoeding te vragen voor schade die door onaangepast gedrag van de klant wordt veroorzaakt. Extra kosten aangerekend door de busmaatschappij zijn ten laste van de school.

2. De verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen met de deelnemers of aangebrachte schade door de deelnemers aan eigendommen van derden valt volledig ten laste van de aanvragende organisatie (de school). Zij dient zich hiervoor te verzekeren.

4.  CONTRACTUELE RELATIE

De verkoopsvoorwaarden regelen de volledige contractuele relatie tussen Concertgebouw Brugge en de klant. Concertgebouw Brugge heeft het recht om de inhoud van haar verkoopvoorwaarden en haar verkoopsite op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat ze op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

5.  TOEPASBAAR RECHT BIJ BETWISTINGEN

 Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar het Concertgebouw maatschappelijke zetel houdt, m.n. Brugge.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

 •  *